U bent hier:

Algemene voorwaarden Piter reizen

Download de algemene voorwaarden van Piter reizen.

Algemene voorwaarden Piter Reizen

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: Piter Reizen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62922483.
Reiziger: de wederpartij, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene die in de plaats is gesteld voor een reiziger.
Boeker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of namens dan wel ten behoeve van andere Reizigers een Reis of Reisdienst overeenkomt met de Reisorganisator.
Reis: een combinatie van tenminste twee van de drie volgende door de reisorganisator in eigen naam overeengekomen reisdiensten: vervoer, verblijf of een andere, niet met het vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt. Dit voor zover deze diensten tenminste een periode van 24 uur omvatten of een overnachting is inbegrepen.
Reisdienst: individuele dienst of combinatie van diensten niet zijnde een reis, waaronder een transfer of excursie.Overeenkomst: de reisovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) waarbij de Reisorganisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van een Reis.
Landarrangement: Alle onderdelen van de overeengekomen reis met uitzondering van de vlucht. Schriftelijk: op schrift of per elektronische mail. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
  
1.1 Toepassing
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van de Reisorganisator en de daarmee samenhangende dienstverlening.
1.2 Reisdiensten
Alle bepalingen in deze Voorwaarden gelden eveneens voor aangeboden of overeengekomen Reisdiensten die geen Reis vormen.
1.3 Boeking voor andere Reizigers
De Boeker verplicht zich deze Voorwaarden tijdig – doch in ieder geval voordat de Reis aanvangt - aan de door hem of haar ingeschreven Reizigers ter hand te stellen dan wel hen een elektronische versie te versturen dan wel de exacte online locatie waarop deze Voorwaarden te vinden zijn aan hen bekend te maken. De Boeker is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig bekend maken van de Voorwaarden en vrijwaart de Reisorganisator voor alle schade die hiervan het gevolg is.
1.4 Inkoopvoorwaarden
Inkoopvoorwaarden van de Boeker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AANBOD, TOTSTANDKOMING & INHOUD OVEREENKOMST, HERROEPING

2.1 Offerte vrijblijvend
Alle offertes en aanbiedingen door de Reisorganisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag worden herroepen door de Reisorganisator.
2.2 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand bij de aanvaarding door de Boeker van het aanbod.
2.3 Herroepingsrecht uitgesloten
Een boeking van de Reis is definitief. Het herroepingsrecht van de Reiziger is op alle aangeboden Reizen en Reisdiensten van de Reisorganisator uitgesloten.
2.4 Reisprogramma
De Reis omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Reisorganisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De Reisorganisator is niet gebonden door publicaties, uitleg en toezeggingen van derden waaronder websites van derden waar de Reisorganisator naar verwijst.
2.5 Voorkeuren
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren kenbaar maakt kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Reisorganisator aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en boekingsformulieren is hiertoe onvoldoende.
2.6 Reisduur en tijdstippen
De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.
2.7 Minderjarigen
Enkel de meerderjarige Boeker kan een Reis overeenkomen. Indien een minderjarige reist zonder de personen die over het gezag beschikken, dienen die personen binnen 7 dagen na de boeking een toestemmingsverklaring op te sturen.
2.8 Boeken voor andere Reizigers
De Boeker die namens of ten behoeve van (een) ander(e) Reiziger(s) een Overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De reisbevestiging, factuur en andere communicatie worden naar de Boeker verstuurd. De Boeker is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de boeking kenbaar te maken.
2.9 Boekingsbevestiging
De Reisorganisator stuurt na de boeking binnen 2 werkdagen de definitieve boekingsbevestiging.
2.10 Kennelijke fouten
Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod en in publicaties binden de Reisorganisator niet.
2.11 Afwijkende voorwaarden
Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

REISSOM

3.1 Reissom
Alle prijzen zijn inclusief btw voor zover btw van toepassing is. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de reis bepalend. De prijs in offertes en publicaties geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Aanpassing reissom na boeking
De hoogte van de gepubliceerde reissom is gebaseerd op wisselkoersen, heffingen en belastingen, vervoerskosten met inbegrip van brandstofprijzen, zoals die bij De Reisorganisator bekend waren op het moment van het samenstellen van het programma c.q. de publicatie op de website dan wel het in druk geven van de brochure. De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in de hiervoor genoemde onderdelen. De Reiziger kan de verhoging afwijzen. In dat geval kan de Reisorganisator de Overeenkomst opzeggen. De Reisorganisator zal de reissom kwijtschelden en het reeds betaalde gedeelte van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten restitueren.

BETALING & AANBETALING

4.1 Aanbetaling
Onverwijld doch uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de Reiziger als aanbetaling de vliegtickets en 15% van het Landarrangement, met een minimum van 250 euro, te voldoen, tenzij in de reispublicatie of offerte anders staat vermeld. Indien deze aanbetaling niet tijdig is voldaan zal de Reisorganisator het boeken van de vlucht en de andere diensten opschorten. Alle eventuele prijsverhogingen die hiervan het gevolg zijn komen voor rekening van de Reiziger.
4.2 Betaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Reisorganisator, tenzij in de reispublicatie of offerte anders staat vermeld.
4.3 Last-minute
Indien de Overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de volledige reissom worden voldaan.
4.4 Niet-tijdige betaling: rente, incasso & annulering
De Reiziger die niet tijdig de volledige reissom betaald heeft wordt via een schriftelijke ingebrekestelling een laatste termijn van 14 dagen voor de betaling gegund. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan is de Reiziger in verzuim en is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de Reiziger buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40. Indien de Reiziger in verzuim is, heeft de Reisorganisator tevens het recht de reis te annuleren. De Reiziger blijft de reissom verschuldigd. Het bepaalde in dit artikel laat andere rechten van de Reisorganisator onverlet.

INFORMATIE, DOCUMENTEN EN REISBESCHEIDEN

5.1 Informatie en documenten
De Reiziger dient in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldige identiteitskaart, paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting, etc.. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal door de Reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De Boeker en Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van nadere informatie en voor de controle op juistheid en wijzigingen van de door de Reisorganisator hierover verschafte informatie. Indien de Reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van en/of afwijkingen in documenten, komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de Reiziger.
5.2 Toezending reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers e.d.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Boeker toegezonden. Indien de Boeker/Reiziger de reisbescheiden niet 7 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Reisorganisator onverwijld op de hoogte te stellen.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

6.1 Verzekering
De Reiziger worden geacht voor aanvang van de Reis een adequate reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. De Reiziger wordt tevens geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
6.2 Persoonlijke en medische omstandigheden
De Reiziger dient alle relevante persoonlijke omstandigheden aan de Reisorganisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op het verloop van de Reis waaronder voor zover noodzakelijk de medische gesteldheid van de Reiziger. Informatie over de verwerking van de gegevens staat in de privacyverklaring.
6.3 Naleving redelijke aanwijzingen
De Reiziger is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de Reisorganisator of diens vertegenwoordiger ter plaatse om de goede uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen. Dit geldt in het bijzonder in het geval van groepsreizen. Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt heeft de Reisorganisator het recht de Reiziger de verdere deelname aan de reis gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

WIJZIGING DOOR DE REIZIGER

7.1 Wijziging
De Boeker kan de Reisorganisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Reisorganisator spant zich in om de gevraagde wijziging door te voeren.Bij wijziging is de Boeker € 30,- wijzigingskosten en de wijzigingskosten die door de dienstverlener worden berekend verschuldigd.

ANNULERING DOOR DE REIZIGER

8.1 Schriftelijke annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde doch uitsluitend Schriftelijk annuleren. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen is bepalend.
8.2 Annuleringskosten
Bij annulering door de Reiziger is ieder geval het volgende verschuldigd aan de Reisorganisator:
a. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de Reis: de vliegtickets en de aanbetaling van het Landarrangement;
b. bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang van de Reis: de vliegtickets en 50% van de reissom van het Landarrangement;
c. bij annulering tussen 1 maand en 11 dagen voor aanvang van de Reis: de vliegtickets en 75% van de reissom van het Landarrangement;
d. bij annulering binnen 11 dagen voor aanvang van de Reis: 100% van de reissom inclusief vliegtickets.

INDEPLAATSSTELLING

9.1 Indeplaatsstelling
Een Reiziger die verhinderd is om aan de Reis deel te nemen kan zich via een schriftelijke mededeling aan de Reisorganisator tot 7 dagen voor vertrek door een andere persoon laten vervangen onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
1. de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen indeplaatsstelling;
2. de andere persoon voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden;
9.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de indeplaatsstelling.

WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

10.1 Wijziging op een wezenlijk punt
De Reisorganisator heeft het recht de Overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de Reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De Reiziger kan de wijziging afwijzen.
10.2 Wijziging op een niet-wezenlijk punt
De Reisorganisator heeft het recht de Overeenkomst op een niet-wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige de Reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De Reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
10.3 Afwijzing van de wijziging
Indien de Reiziger de wijziging afwijst, kan Reisorganisator de Overeenkomst opzeggen. De Reiziger heeft recht op restitutie van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

OPZEGGEN DOOR DE REISORGANISATOR

11.1 Gewichtige reden
De Reisorganisator kan de Overeenkomst opzeggen wegens gewichtige, de Reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden.
11.2 Gelijkwaardige reis of Restitutie reissom
Indien de Reisorganisator opzegt wegens een niet aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt de Reisorganisator of een minstens objectief gelijkwaardige, alternatieve reis, of restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.
11.3 Minimumaantal Reizigers, Overmacht, Toerekening aan Reiziger
De Reisorganisator heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade of derving van reisgenot:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het bekendgemaakte minimumaantal en de opzegging uiterlijk 28 dagen voor de reis wordt verstuurd. In dat geval ontvangt de Reiziger de aan de Reisorganisator betaalde bedragen retour. De voor de reis reeds gemaakte kosten zoals inentingen en visa worden niet vergoed.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Reisorganisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
c) ingeval van een aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid.

AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Reis overeenkomstig verwachtingen
De Reisorganisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
12.2 Schadevergoeding en toerekening
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Reisorganisator verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan de Reisorganisator of diens hulppersoon (dienstverstrekker) kan worden toegerekend omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is toe te rekenen aan de Reiziger.
b. de tekortkoming is toe te rekenen aan een derde die niet direct bij de levering van de reis inbegrepen diensten is betrokken en die tekortkoming niet was te voorzien en niet kon worden opgeheven.
c. de tekortkoming is te wijten aan overmacht dan wel aan een gebeurtenis die de Reisorganisator of de dienstverstrekker met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet konden voorzien of verhelpen.
12.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting
De Reisorganisator beperkt de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit door haar verrichte diensten tot driemaal de reissom, tenzij dit handelen of nalaten geschiedt met de opzet die schade te veroorzaken, het handelen of nalaten roekeloos geschiedt met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien of de schade is veroorzaakt door dood of letsel.
12.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting dienstverlening door derden
Voor zover de Reisorganisator aansprakelijk is voor schade ten gevolge van in de Overeenkomst begrepen diensten verleend door derden is haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade is veroorzaakt door dood of letsel.
12.5 Verdragsrechtelijke uitsluiting
Voor zover de Reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade veroorzaakt door dood of letsel, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot hetgeen is toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen (zoals onder andere bij luchtvervoer en busvervoer).
12.6 Verzekerd risico
De Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringen, zoals zorg-, reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
12.7 Derving reisgenot
De Reisorganisator is enkel gehouden tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade voor zover dit de derving van reisgenot betreft en dit ten hoogste tot éénmaal de reissom.
12.8 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij de Reiziger niet met de schade bekend kon zijn of behoorde te zijn.

HULP EN BIJSTAND

13.1 Toerekening oorzaak aan Reisorganisator
De Reisorganisator is naar gelang van de omstandigheden verplicht de Reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, hem is toe te rekenen.
13.2 Toerekening oorzaak aan Reiziger
Indien de oorzaak daarvan aan de Reiziger moet worden toegerekend, is de Reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

KLACHTEN

14.1 Klacht ter plaatse
Indien de Reiziger een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk doch in ieder geval tijdens de Reis, schriftelijk of in andere passende vorm te melden bij de betrokken dienstverlener zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien een reisleider van de Reisorganisator ter plaatse is dient de klacht tevens bij de Reisleider te worden gemeld. Indien er geen reisleider ter plaatse is dient de klacht tevens bij de Reisorganisator (dus niet enkel bij de uitvoerend dienstverlener) per WhatsApp of email te worden gemeld. Het niet of niet tijdig klagen kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie.
14.2 Klacht na afloop
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de Reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Reisorganisator. De Reisorganisator neemt de klacht binnen twee weken in behandeling en reageert uiterlijk binnen 4 weken. Indien de klacht niet naar wens van de Reiziger wordt opgelost kan de Reiziger zich wenden tot de bevoegde rechter. De Reiziger kan eveneens een verzoek doen aan de Reisorganisator om de klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. De Reisorganisator is niet verplicht in te stemmen met het verzoek tot geschillenbeslechting. Meer informatie over online geschillenbeslechting is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr
14.3 Verval van recht
Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval één jaar na afloop van de Reis. Indien de Reis geen doorgang heeft gevonden vervalt ieder recht één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

OVERIG
15.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
15.2 Conversie
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een voorwaarde in deze Voorwaarden in de weg staat wordt het artikel geacht te zijn geconverteerd naar een geldige voorwaarde die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke voorwaarden benadert.
15.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de consument daarnaast de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt